SFID

Våra tjänster inom säkerhet, låsning och märkning

SFID - Säkerhet, låsning och märkning

SFID, "Safety and Facility Identification" är det övergripande namnet vi använder för att beskriva våra tjänster och produkter inom säkerhet. För oss började resan med projekt inom rörmärkning och tillämpningar av CLP-förordningen för våra kunder runt om i landet. Vi har hittat en mångsidig partner i Brady® som står för produkter och hårdvara för de flesta av våra lösningar inom SFID och vi själva står för kompetens och mankraft när projekt skall tas från idé till färdigt koncept.

LOTO - Lockout / Tagout

Lockout / Tagout är en rutin som standardiserar arbetssätt och ökar säkerheten vid avställning av exempelvis maskiner, robotceller, elcentraler eller processutrusning i samband med underhållsarbeten. När rätt rutin har genomförts låses utrustningen vilket förhindrar drifttagning av obehörig personal när en underhållsinsats pågår. Tagout delen av "Lockout / Tagout" innebär att visuellt kommunicera att utrustningen är avställd och att arbete pågår. 

Ett uppdrag med Lockout / Tagout startar med att vår utredare träffar kunden för att ringa in omfattningen av projeket. Tillsammans med lokal personal med kompetens om utrustningen driver vår utredare arbetsprocessen framåt och identifierar de säkerhetsrisker som själva låsningsarbetet riktar in sig på. Vi tar fram en specifik avställningsrutin för varje unikt objekt och dokumenterar detta i tydliga manualer som drift och underhållspersonal har att tillgå vid framtida underhållsinsatser.

Rutinen följer en tydlig mall och skall sedan finnas tillgänglig vid utrustningen för att kunna isolera och låsa (t.ex. vid en nödsituation) - alla låspunkter märks upp för att göra det så enkelt som möjligt. Om en anläggning har flera objekt av samma typ sparas mycket tid då framtagen rutin kan återanvändas och samma typ av hårdvara för låsning kan beställas till berörda applikationer. 

Rörmärkning (anpassning till CLP-förordningen)

Gällande EU-lagstiftning och svensk arbetsmiljölag ställer hårda krav på företag som tillverkar eller använder produkter som är förknippade med kemiska arbetsmiljörisker. Sedan 2015 skall det gamla direktivet "KIFS" ersättas med CLP-direktivets nya klassificering och märkstandard. Den nya standarden för klassificering innebär att till exempel en kemikalie som tidigare har klassats som "skadlig" efter omklassificering istället kan komma att klassas som "Hälsofarlig". I och med den nya klassificeringen kommer nya rekommendationer om hur man som anställd på ett företag skall skydda sig för att minska risken för en exponering som leder till ohälsa eller allvarlig skada. Vi har kompetensen att klassificera ämnen enligt CLP, vi tar fram en märkstandard för er anläggning och vi gör beställnings och montageunderlag anpassade för er anläggnings förutsättningar.

Som vår kund kan ni efter utförd utredning beställa både märkmaterial och montage av oss. Vår erfarenhet är att det är kostnadseffektivt att låta vana montörer utföra uppmärkningen då det är en förutsättning för att garantier för hållbarhet skall gälla. Vi är vana att driva dessa projekt självständigt och tar även in skylifts, ställning eller använder samarbetspartners med klätterlicens som bistår på höghöjdsjobb för att minska behovet av och kostnaden för ställning.

 

Facilitetsmärkning och säkerhetsskyltar

Låt oss hjälpa er ta fram tydliga och hållbara lösningar för varningsskyltar, informationstavlor eller andra uppmaningar. I sortimentet finns golvmarkeringar som tål att köras över med truck, och vad gäller informationsskyltar hjälper vi er att göra era egna layouter samt tar fram lösningar för montage/infästning som blir både snyggt och hållbart.

 

Övrig konsultverksamhet inom säkerhet

Vi tillhandahåller även konsulter inom HMS för tex HMS-ansvar vid revisionsstopp, riskanalyser vid planering av riskfyllda arbetsmoment eller rådgivning kring upprättande av säkra arbetsrutiner. Vi lägger stor vikt vid ett jordnära arbetssätt där vi skapar opinion för ett säkert arbete - där de som ytterst utför arbetsmomenten faktiskt är med på tåget och ställer upp på överenskomna rutiner.

 

För mer information, kontaka Martin Bryngelsson.

Skapa en medveten säkerhetskultur genom tydliga rutiner!